OLTENITEI

Physical activity is more than exercise

OLTENITEI

NOTIFICARE DE INFORMARE CU PRIVIRE LA TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

STAY FIT GYM S.R.L., societate organizată şi funcƫionând în conformitate cu legislaƫia din România, cu sediul în Strada Teiul Doamnei, nr. 2, Sector 2, București, România, înregistrată la Registrul Comerƫului sub nr. J40/10704/2013, având cod unic de înregistrare 32182563, în calitate de operator de date cu caracter personal, vă notifică prin prezenta faptul că datele dvs. cu caracter personal prelucrate în vederea prestării către dumneavoastră a serviciilor de fitness  de către Stay Fit Gym Olteniței vor fi transmise către serverele WORLD CLASS ROMANIA S.A., situate în România (București și Timisoara), în cadrul procesului de preluare de active desfășurat între STAY FIT GYM S.R.L, punctul de lucru Stay Fit Gym Olteniței și WORLD CLASS ROMANIA S.A.

Categoriile de date personale care urmează să fie transferate sunt: nume, prenume, numărul alocat fiecărui membru, data la care a fost activat abonamentul, numărul de telefon, adresa de e-mail și data la care abonamentul va înceta. 

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată societății WORLD CLASS ROMANIA S.A., cu sediul în str. Ion Brezoianu, nr. 27, Etaj 7, Sector 1, București, România, înregistrată la Registrul Comerƫului sub nr. J40/1837/2004, având cod unic de înregistrare 16128511

În plus, aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere și aveți dreptul să vă adresaţi instanței de judecată.

NOTIFICATION REGARDING THE TRANSFER OF PERSONAL DATA

STAY FIT GYM S.R.L., company organized and functioning in accordance with Romanian legislation, headquartered at Bucharest, 2 Teiul Doamnei Street, 2nd District, Romania, registered with the Trade Registry under no. J40/10704/2013, having sole registration code 32182563, as the data controller, hereby notifies you with regard to the transfer of your personal data processed for providing you with the fitness services rendered by Stay Fit Gym Olteniţei to the WORLD CLASS ROMANIA S.A., server located in Romania (Bucharest and Timisoara) as a part of the transfer process between STAY FIT GYM S.R.L, working unit Stay Fit Gym Oltenitei and WORLD CLASS ROMANIA S.A.

The categories of personal data to be transferred are first name, last name, user number, telephone number, e-mail address, membership activation date and end date.

In order to exercise these rights, you may submit a written, dated and signed request to WORLD CLASS ROMANIA S.A., headquartered at Bucharest, 27 Ion Brezoianu Street, 7th floor, 1st District, Romania, registered with the Trade Registry under no. J40/1837/2004, having sole registration code 16128511.

Moreover, you have the right not to be subject to an automatic individual decision, right he right to lodge a complaint with a supervisory authority and you have the right to address to the court of law.