Regulament Campanie oferta aniversara

REGULAMENTUL CAMPANIEI PRIVIND OFERTA ANIVERSARĂ STAY FIT GYM

Perioada campaniei: 9 mai – 31 mai 2024

 1. Organizatorii Campaniei

Campania promoțională aniversară (“Campania”) este organizată de Stay Fit Iride S.A. – o societate pe acțiuni cu sediul social în Blv. Dimitrie Pompei 9-9A, corp 14, parter, Iride Business Park, sector 2, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/12964/2019, număr unic de înregistrare (CUI) 41700478, reprezentată prin prezenta de domnul George-Laurențiu Lascăr, în calitate de administrator, denumită în continuare „Organizatorul” sau  „Stay Fit”.

 1. Participanții
  • Campania este deschisă participării tuturor persoanelor fizice, cetățeni români sau străini, cu domiciliul sau reședința în România, care respectă termenii și condițiile acestui Regulament, fiind denumite individual „Participant„ și colectiv „Participanții„.
  • Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a acestui Regulament, care poate fi accesat pe site-ul stayfit.ro.
 2. Desfășurarea Campaniei
  • Campania se va desfășura în perioada 9 mai – 31 mai 2024, în condițiile prezentului Regulament.
  • Înscrierile în campania promoțională încep în data de 9 mai 2024 ora 00:00 și vor înceta la data de 31 mai 2024, ora 23:59 (ora României). Înscrierile după această perioadă nu vor fi luate în considerare.
  • Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau încheia campania în orice moment, fără o notificare prealabilă. Orice tentativă de fraudă sau abuz în legătură cu această campanie va duce la eliminarea participanților din campanie și poate implica sancțiuni suplimentare conform legii.
  • Stay Fit își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament sau de a prelungi perioada campaniei promoționale pe parcursul derulării acesteia, precum și dreptul de a înceta Campania înainte de termen, prin

încheierea unui act adițional la Regulament, urmând ca modificările și/sau completările să fie făcute publice pe pagina www.stayfit.ro cu cel puțin 24 ore înainte ca modificările să intre in vigoare.

 • Organizatorul declară, că nu își va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoașterea de către Participanți a Regulamentului și a modificărilor acestuia atât timp cât acestea au fost puse la dispoziția participanților cu cel puțin 24 ore înainte ca modificările să intre în vigoare. Niciun Participant nu va putea solicita continuarea Campaniei și nici repararea unui potențial prejudiciu produs prin suspendarea regulamentară a Campaniei. Prin simpla participare la Campanie, Participanții declară că vor respecta termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare “Regulamentul Oficial” sau „Regulamentul”) potrivit celor menționate în cuprinsul său.
 1. Termeni și condiții
  • La achiziționarea abonamentele HEROFitness și SuperHERO prepaid pentru o perioadă de 3 luni, participanților le este oferită încă o lună de acces gratuit pentru serviciile oferte de Organizator.
  • Tipuri de oferte disponibile pentru campanie:
 • Oferta națională: achiziționarea acesteia oferă acces în toate centrele StayFit Gym din România;
 • Oferta regională: achiziționarea acesteia oferă acces în centrele StayFit Gym din orașele Pitești, Galați, Sibiu, Râmnicu Vâlcea, Buzău, Piatra Neamț, Alba Iulia, Craiova, Timișoara, Brăila și Vaslui.
  • Participanții pot beneficia de ofertă doar în cazul achiziționării abonamentelor conform condițiilor stabilite pentru fiecare categorie (națională sau regională).
  • Pentru accesul în clasele de grup, participanții trebuie să opteze pentru abonamentul SuperHERO.
  • Perioada de valabilitate a abonamentului începe din momentul achiziționării și poate fi activată în următoarele 90 de zile.
  • Nu este permisă înghețarea abonamentelor.
  • Fiecare abonat primește trei invitații gratuite pentru prieteni.
  • Costurile și beneficiile abonamentelor

Oferta națională include următoarele beneficii:

AbonamentPreț (lei)Acces nelimitat laÎl iei acum, începi oricând în următoarele 90 de zileAcces în toate cele 35 de centre din țarăAcces la clase de grupÎnghețare abonamentAchiziție ONLINEInvitație GRATUITĂ pentru prieteni
HERO Fitness 3+1 GRATIS599zonele fitness, cardio, functional trainingDADANUNUDADA
SuperHERO 3+1 GRATIS660zonele fitness, cardio, functional trainingDADADANUDADA

Oferta regională include următoarele beneficii:

AbonamentPreț (lei)Acces nelimitat laÎl iei acum, începi oricând în următoarele 90 de zileAcces în toate cele 35 de centre din țarăAcces la clase de grupÎnghețare abonamentAchiziție ONLINEInvitație GRATUITĂ pentru prieteni
HERO Fitness 3+1 GRATIS510zonele fitness, cardio, functional trainingDADANUNUDADA
SuperHERO 3+1 GRATIS565zonele fitness, cardio, functional trainingDADADANUDADA
 1. Prelucrarea Și Protecția Datelor Cu Caracter Personal

În vederea organizării Campaniei promoționale, Stay Fit va prelucra datele cu caracter personal ale Participanților în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 si al Consiliului din 27 aprilie 2016. Tuturor participanților la Campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și cu Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului general privind protecția datelor (Legea 190/2018). Datele participanților la Campanie vor fi prelucrate de Stay Fit Iride S.A. pentru aducerea la îndeplinire a următoarelor scopuri: organizarea prezentei Campanii, realizarea de rapoarte statistice cu privire la clienții de produse și servicii Stay Fit Iride S.A., informarea acestora, prin diverse mijloace de comunicare (poștă, e-mail, telefon, SMS) cu privire la prezenta promoție sau la alte acțiuni desfășurate în viitor, în cazul în care participanții și-au exprimat consimțământul expres în acest sens. Stay Fit prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor și ale Legii 190/2018, în calitate de operator date cu caracter personal. Stay Fit se angajează să păstreze confidențialitatea și să asigure protecția datelor cu caracter personal ale participanților la prezenta Campanie și să le utilizeze numai în conformitate cu prezentul Regulament oficial și legislația aplicabilă în vigoare. Participanții la Campanie au, conform Regulamentului general privind protecția datelor, următoarele drepturi: dreptul de a fi informați cu privire la protecția datelor cu caracter personal, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal și de a restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal. De asemenea, participanții au dreptul la portabilitatea datelor și dreptul la șteregerea datelor (“dreptul de a fi uitat”). Participanții au, de asemenea, dreptul de avea obiecții față de prelucrarea în scopuri de marketing direct. Participanții au dreptul de a se opune la prelucrarea datelor cu caracter personal, în condițiile legii, precum și dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri. Pentru exercitarea acestor drepturi, participanții pot transmite o solicitare pe e-mail la adresa dpo@stayfit.ro, sau prin poștă/curier, la adresa Stay Fit precizată la articolul 1.1. din prezentul Regulament. 6 Participanții au de asemenea dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu privire la prelucrările care consideră că le încalcă drepturile. Datele cu caracter personal ale Participanților sunt prelucrate în vederea încheierii și executării contractului dintre Stay Fit și Participanți, în cazul de față contractul fiind reprezentat de prezentul Regulament, ce trasează termenii generali de participare la Campanie.

 1. Dispoziții finale și tranzitorii

Orice litigiu care decurge din sau este legată de această Campanie sau intepretarea ori aplicarea acestui Regulament va fi supus soluționării instanțelor din România, conform legilor române în vigoare.

Prezenta Campanie promoțională poate înceta înainte de termenul stabilit, în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră conform legislației în vigoare, prin decizia Organizatorului, comunicată prin intermediul paginii www.stayfit.ro.

Organizator

Stay Fit Iride SA