Regulament intern de funcționare

NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL DE CĂTRE STAY FIT

1. Membrii trebuie să respecte întotdeauna Regulamentul Intern de Funcţionare al Stay Fit Gym, precum şi reglementările, politicile sau procedurile, astfel cum acestea vor fi afișate pe site-ul www.stayfit.ro si/sau in zona Contului de Membru, si/sau în centrele de fitness. Toate astfel reguli, fac parte integranta din prezentul Regulament Intern de Functionare Stay Fit Gym.

2. Programul de funcţionare al centrelor de fitness Stay Fit Gym este disponibil la recepția centrelor și pe pagina de internet www.stayfit.ro precum si in Contul de Membru. Stay Fit Gym îşi rezervă dreptul de a modifica oricând programul de funcţionare al centrelor precum şi orele de program ale cursurilor de sport organizate, modificările urmând a fi aduse la cunoştinţa Membrilor în timp util, prin afişare la recepție si/sau pe website-ul Stay Fit Gym. Membrii trebuie să respecte întocmai programul de funcţionare al centrelor Stay Fit Gym afisat in receptie si / sau in zona Contului de Membru. Membrii trebuie sa urmareasca programul de functionare a centrelor de sanatate Stay Fit Gym si sa rezerve o clasa, potrivit Regulamentului de rezervări clase de group fitness si de Aplicare Penalitati.

3. Membrul are obligatia sa aiba intodeauna cu el cardul de membru, pentru check-in, acces in locatia centrului de sanatate Stay Fit Gym, si pentru accesarea vestiarelor. Membrii care solicita accesul fara o poza de profil nu vor avea acces in locatiile Stay Fit Gym. În cazul în care Membrul refuză sau se află în imposibilitate, indiferent din ce motive, să prezinte cardul de membru la recepţia centrului, Stay Fit Gym îşi rezervă dreptul de a interzice accesul acestuia. In cazul in care Membrul solicita accesul in locatiile Stay Fit Gym fara a fi in posesia cardului sau de membru, fie din cauza pierderii sau deteriorarii cardului, sau alte cauze, Membrul va achita către Stay Fit Gym o taxă de 10 Lei, în scopul înlocuirii respectivului card de Membru, numai astfel putand fi posibil accesul in centru. Încredinţarea de către Membru a cardului de membru către o altă persoană, în vederea folosirii acestuia in centrele Stay Fit Gym in care Membrul are acces, atrage după sine rezilierea Abonamentului, în condiţiile prevăzute la Secţiunea III din Abonament.

4. Clasele se vor ține doar cu minim 5 persoane. Clienții sunt avertizați prin mail dacă se anulează clasa din aplicație / sistem sau telefonic cu cel puțin 1h înainte. Accesul şi participarea Membrilor la antrenamentele de fitness de grup, organizate de către Stay Fit Gym sub conducerea antrenorilor din cadrul centrelor Stay Fit Gym, se va face numai în limita locurilor disponibile si numai daca Membrul efectueaza check-in-ul la receptie potrivit Regulamentului de rezervări clase de group fitness si de Aplicare Penalitati, prin prezentarea cardului sau de membru, daca membrul are fotografie in profilul de membru pentru a-si dovedi indentitatea, si in baza bonului emis la receptie pentru clasa rezervata. Membrilor le este interzis sa vina in facilitatile Stay Fit Gym cu Antrenorii Personali. Membrii se pot antrena doar cu angajatii (Antrenori Personali) si/sau personalul aprobat al Stay Fit Gym. Membrii sau invitatii care nu participa la o clasa de fitness trebuie sa astepte in receptie/lobby. Penalizările sunt aplicate automat la clasele de group Fitness in cazul neprezentării / check-in ului întârziat. Membrul are la dispoziție 5 astfel de penalizări, urmând ca după atingerea numărului maxim sa se suspende posibilitatea de a face rezervări la clase timp de o săptămâna.

5. Membrilor li se interzice utilizarea în cadrul centrelor de sănătate Stay Fit Gym a unui limbaj neadecvat sau ofensator precum și orice tip de violenţă fizică şi/sau verbală, atât faţă de ceilalţi Membri sau invitaţi ai Membrilor, cât şi faţă de personalul Stay Fit Gym. Membrii care sunt nemulțumiţi de serviciile Stay Fit Gym trebuie să anunţe personalul de la recepţie în acest sens ori să completeze un formular de tip „Feedback”, disponibil la recepţia centrelor Stay Fit Gym sau sa faca o reclamatie conform art. 27 de mai jos.

6. Membrilor și/sau invitaților li se interzice utilizarea sălilor aflate în incinta centrelor de sănătate Stay Fit Gym în scopuri comerciale. Pentru evitarea oricărui dubiu, prin utilizarea sălilor aflate în incinta centrelor de sănătate Stay Fit Gym în scopuri comerciale se înţelege faptul că Membrii și/sau invitații nu pot oferi altor Membri sau terţi, servicii de antrenament personalizat sau orice alte servicii, cu scop comercial și nici nu vor solicita ori primi din partea unui alt Membru și/sau invitat, servicii de antrenament personalizat de niciun fel. Antrenorii desemnaţi de Stay Fit Gym sunt singurele persoane abilitate să presteze servicii de antrenament personalizat, iar aceste servicii sunt disponibile la un cost suplimentar. De asemenea, în incinta centrelor de sănătate Stay Fit Gym este interzisă publicitatea de orice fel precum şi împărţirea de broşuri sau alte mesaje personale precum și vănzarea de produse de orice fel, cu excepția vanzarilor in baza parteneriatelor încheiate cu Stay Fit Gym.

7. Fumatul şi folosirea tutunului nu sunt permise în incinta centrelor de sănătate Stay Fit Gym. Accesul in cadrul centrelor Stay Fit Gym sub influenta alcoolului, drogurilor, stimulentelor, sedativelor/substantelor halucinogene sau substantelor ilegale sau unor altor asemenea substante sau consumul acestora in centrele Stay Fit Gym a precum si comercializarea/vanzarea acestora, este interzisa. Membrii ar trebui sa fie constienti de faptul ca utilizarea centrelor Stay Fit Gym, cum ar fi de pilda sauna (umeda & uscata) sub influenta unor asemenea substante pot afecta capacitatea Membrului de a se antrena, de a desfasura activitati sportive sau de a folosi oricare dintre echipamentele centrelor de sănătate Stay Fit Gym si pot avea consecinte deosebit de grave asupra sanatatii lor.

8. Constituie încălcări ale Regulamentului Intern de Funcţionare, ale Termenelor si Conditiilor si si ale politicilor interne, regulilor si procedurilor, următoarele acţiuni sau omisiuni: incalcarea regulilor de utilizare a invitatiilor, incalcarea Regulamentului privind accesul copiilor, utilizarea abuziva a sistemului de rezervari si/sau a Regulamentului de rezervări clase de group fitness si de Aplicare Penalitati, incalcarea regulilor sau utilizarea frauduloasa a Regulilor privind Suspendarea Abonamentului, nerespectarea orelor de program, folosirea unui limbaj neadecvat, ofensator, fumatul în incinta centrelor de sănătate, antrenamentul efectuat cu o persoană care nu este angajat/colaborator al Stay Fit Gym care nu este Antrenor Personal, comercializarea şi/sau afişarea în incinta centrelor Stay Fit Gym a pliantelor / broşurilor sau oricăror alte mesaje personale, comportamentul neadecvat, violenţa fizică sau verbală față de un alt Membru, invitat al unui Membru sau personal al Stay Fit Gym, nerespectarea regulilor referitoare la igienă şi curăţenie, efectuarea de fotografii şi/sau înregistrări video în incinta centrelor Stay Fit Gym, fără acordul scris şi prealabil al Stay Fit Gym, folosirea în mod necorespunzător a echipamentelor de antrenament, permiterea de către Membri a accesului copiilor minori, cu vârste mai mici de 16 ani, în incinta sălilor de antrenament, fără aprobarea şi prealabilă a Stay Fit Gym precum şi orice alte acţiuni si/sau omisiuni /incalcari care sunt calificate de către conducerea Stay Fit Gym ca fiind încălcări ale Abonamentului/ alte altor reguli si proceduri cum ar fi cele privind accesul copiilor/utilizarea invitatiilor si/sau a beneficiilor/suspendarea Abonamentului/regulile de rezervari antrenamente de grup.

9. În cazul în care Membrul a săvârşit vreuna dintre faptele menţionate la art. 9. de mai sus, Stay Fit Gym va avea dreptul: I) de a suspenda Abonamentul acestuia, pentru o perioadă cuprinsă între 1 şi 3 luni, în funcţie de gravitatea respectivei încălcări; II) de a rezilia Abonamentul, fără a fi necesară punerea în întârziere a Membrului (Abonamentul va fi considerat reziliat de drept – pact comisoriu, conform art. 1553 Cod Civil), caz în care preţul Abonamentului sau orice parte a acestuia va fi reţinut de către Stay Fit Gym cu titlul de daune prestabilite.

10. Constituie de asemenea încălcări ale Termenilor si Conditiilor si ale politicilor, regulilor si regulamentelor Stay Fit Gym urmatoarele: vânzarea neautorizată a Abonamentelor şi a cardurilor de membru de către alte persoane decât cele autorizate de către Stay Fit Gym, intrarea in Stay Fit Gym sub influenta, vanzarea/distribuţia şi/sau consumul de tutun, băuturi alcoolice, droguri, stimulente, sedative, substante halucinogene, sau alte substante ilegale, deţinerea şi/sau folosirea armelor de foc, cu gaz, electroşocuri precum şi orice fel de arme, utilizarea oricăror forme de violenţă, desfăşurarea de orice tip de activităţi neautorizate sau solicitarea unor remuneraţii în schimbul activităţilor prestate de persoane neautorizate, comportamentul neadecvat.

11. În cazul în care Membrul a săvârşit vreuna dintre faptele menţionate la art. 11 de mai sus, acesta urmează să fie îndepărtat imediat din incinta centrului de sănătate, aplicându-i-se totodată şi interdicţia de a mai intra în incinta centrelor de sănătate Stay Fit Gym. Totodată, Stay Fit Gym îşi rezervă dreptul de a rezilia Contractul/Abonamentul, fără a fi necesară punerea în întârziere a Membrului (Abonamentul va fi considerat reziliat de drept – pact comisoriu, conform art. 1553 Cod Civil), caz în care preţul Abonamentului sau orice parte a acestuia va fi reţinut de către Stay Fit Gym cu titlul de daune prestabilite.

12. Membrii nu au acces în zonele din cadrul centrelor de sănătate Stay Fit Gym care sunt destinate exclusiv personalului acestora.

13. Pe perioada în care Membrul se află în interiorul centrului de sănătate Stay Fit Gym, cardul de Membru al acestuia va fi păstrat la recepţie. In baza prezentării cardului de Membru la recepţie, Membrul va primi o cheie de vestiar care va rămâne asupra sa pe toată durata șederii și care vor trebui returnate la recepţie de către Membru, la momentul plecării sale din centrul Stay Fit Gym. În cazul în care Membrul nu restituie la plecare cheia de la vestiar, acesta va trebui să achite Stay Fit Gym 35 Lei, cu titlu de taxă de înlocuire.

14. Vestiarul şi cheia de la vestiar pot fi utilizate de către Membri numai pe parcursul unei singure intrări în incinta centrului de sănătate. Membrilor le este interzis sa depoziteze peste noapte obiecte personale in vestiarele centrului . Membrii îşi pot păstra toate bunurile personale închise în vestiare și vor păstra cheia in siguranta asupra lor. Membrii sunt singurii responsabili pentru bunurile personale, care rămân în paza și custodia Membrului pe toată durata sederii in centrele Stay Fit Gym. Toate vestiarele se vor goli dupa utilizare. Stay Fit Gym isi rezerva dreptul de a goli vestiarele la sfarsitul fiecarei zile lucratoare, in functie de programul fiecarui centru Stay Fit Gym, cand vestiarele se vor deschide automat. Bunurile personale sau orice alte bunuri gasite in vestiare, vor fi pastrate intr-o punga de plastic sigilata, intr-un spatiu de depozitare. Nicio clauză din prezentul Regulament Intern de Functionare si nicio acțiune sau declarație a vreunui prepus Stay Fit Gym nu va fi interpretată ca o obligație a Stay Fit Gym de a asigura paza bunurilor personale ale Membrului ori ca o preluare în custodie ori depozit a acestora, sens în care Stay Fit Gym este exonerată de orice răspundere pentru pierderea, deteriorarea (totală sau parţială) sau pentru furtul bunurilor personale ale Membrilor, pe perioada cât aceştia se află în incinta centrelor de sănătate Stay Fit Gym.

15. Membrii sunt obligaţi să poarte echipament sportiv adecvat pe tot parcursul antrenamentului (trening, tricou, pantaloni scurţi şi pantofi de sport adecvaţi sălilor de antrenament). Este interzisă intrarea Membrilor şi/sau invitaţilor acestora în sălile de antrenament cu pantofi de stradă.

16. Membrilor care efectuează exerciţii cu greutăţi li se recomandă să solicite sprijinul unui antrenor al Stay Fit Gym sau al unui alt Membru / unui partener de antrenament. La încheierea fiecărei şedinţe de antrenament, Membrii vor pune la locul special destinat, din cadrul sălii de antrenament, toate greutăţile precum şi orice alte echipamente utilizate în cadrul antrenamentului. În scopul menţinerii unui grad înalt de igienă, toţi Membrii trebuie să folosească, în timpul antrenamentului, prosoape şi să depoziteze orice deşeuri în spaţiile special amenajate în acest scop în interiorul centrelor.

17. Este interzisă intrarea Membrilor / a invitaţilor acestora in centrele de sanatate cu produse alimentare in caserole / sau alte recipiente ori cu pahare sau sa isi prepare mancare in centrele de sanatate.

18. Este interzisă efectuarea pozelor şi/sau înregistrărilor video de către Membri, în incinta centrelor de sănătate Stay Fit Gym, fără acordul prealabil, exprimat în formă scrisă, al Stay Fit Gym.

19. Din motive de securitate, este strict interzisă deţinerea / posesia de către Membri sau de către invitaţii acestora a oricăror arme (inclusiv arme de foc, arme cu gaz, spray-uri paralizante sau arme cu electrosocuri), în incinta centrelor de sănătate Stay Fit Gym.

20. Membrii au obligatia de a se asigura ca, copiii acestora sa aiba acces in centrele de sanatate Stay Fit Gym in conformitate cu Regulamentul privind accesul copiilor.

21. Stay Fit Gym nu va fi responsabilă pentru eventualele accidentări sau vătămări de orice natură suferite de copiii minori ai Membrilor în interiorul centrelor de sănătate Stay Fit Gym.

22. Membrii trebuie să utilizeze cu buna-credinta toate beneficiile acordate de catre Stay Fit Gym in plus la abonamentul achizitionat, inclusiv invitatiile, potrivit regulilor de utilizare a beneficiilor si potrivit scopului final pentru care acestea au fost acordate, astfel cum aceste reguli vor fi comunicate din cand in cand Membrilor, prin afisare pe website-ul www.stayfit.ro si/sau prin afisarea acestora in diverse zone din incinta centrelor (receptie, sali de antrenament, sali de aerobic/ fitness de grup, sauna si vestiare, etc), si/sau in zona din contul de Membru. Incalcarea acestor reguli de utilizare a beneficiilor poate fi sanctionata cu anularea acestor beneficii in baza unei notificari emise de Stay Fit Gym in acest sens si aplicarea art. 10 de mai sus. 

23. Membrul a luat cunoştinţă şi acceptă faptul că, pe perioada derulării Contractului/Abonamentului, Stay Fit Gym își rezervă dreptul de a modifica orarul cursurilor organizate in centrele de sănătate Stay Fit Gym precum și de a anula aceste cursuri cu notificarea prealabilă transmisă Membrului într-un termen rezonabil. De asemenea, Stay Fit Gym va comunica Membrului situațiile de care Stay Fit Gym are cunoștință sau pe care le poate anticipa în mod rezonabil și care pot limita sau restricționa accesul Membrului la serviciile furnizate de Stay Fit Gym conform Contractului, inclusiv dar fără a se limita la evenimentele cu caracter sportiv sau promoțional organizate de Stay Fit Gym sau de partenerii săi. 

24. Orice sugestie, reclamație, plângere, sesizare sau solicitare din partea Membrilor (“Cererea”) se va formula în scris și se depune la recepția oricăruia dintre centrele Stay Fit Gym în cel mult 7 zile lucratoare de la data producerii evenimentului. Cererea va trebui să conţină obligatoriu următoarele elemente: numele şi prenumele persoanei care adresează plângerea , datele de identificare: domiciliu, CNP, serie şi număr de bulletin, descrierea completă a evenimentului precum şi data când s-a produs şi, dacă este cazul, ora la care s-a produs; adresa completă şi corectă la care răspunsul Stay Fit Gym va fi expediat; data întocmirii; semnătura persoanei care adresează. Toate Cererile adresate vor fi solutionate în termen de 15 zile lucratoare de la data înregistrării acestora în evidențele Stay Fit Gym. Stay Fit Gym îşi rezervă dreptul de a refuza soluţionarea Cererii dacă oricare dintre elementele de mai sus lipsesc. Stay Fit Gym nu garantează soluţionarea favorabilă a Cererilor.

25. Partile agreaza ca zilele libere legale impuse de statul roman pot afecta programul de functionare (program scurt de functionare sau inchiderea centrului). Aceste zile fac parte din functionarea normala a cluburilor. Abonamentele active nu se vor prelungi sau ingheta chiar daca programul sufera modificari in zilele libere legale.